Evolucija na djelu u ljudi – dokazi današnjice

1 Antonia Kapetanović
2 Ana Mojsović Ćuić

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb, Mlinarska ulica 38, Zagreb, studentica specijalističkog studija sanitarnog inženjerstva
2 Zdravstveno veleučilište, Katedra za biologiju i fiziku, Mlinarska ulica 38, Zagreb

 

Sažetak
Teorija evolucije prekrasan je mehanizam koji objašnjava razvoj živog svijeta i njegovu raznolikost. S obzirom na to da se evolucija kontinuirano događa, možemo stalno pratiti nove i različite prilagodbe koje su organizmi razvili u svojem okolišu. Od 1859., kada je Charles Darwin objavio svoju knjigu O postanku vrsta, pa do danas, postalo je jasno da i u ljudi postoje različite prilagodbe s obzirom na različite uvjete u okolišu, ali i s obzirom na kulturološke razlike i različitu prehranu. Ljudi su nastanili razne tipove okoliša i u skladu s time raznoliko su se adaptirali. U radu su objašnjene različite adaptacije ljudskih populacija u različitim uvjetima okoliša, poput prilagodbe životu na visokim nadmorskim visinama, adaptacije Inuita na prehranu bogatu masnim kiselinama, varijacija u boji kože i njezinih termoregulacijskih svojstava, različite visine i veličine ljudskog tijela, nekoliko mehanizama rezistencije na malariju i svojstvo postojanosti laktaze.

 

Ključne riječi: evolucija čovjeka, mutacija, prirodna selekcija, genski otklon, adaptacija

https://10.24141/1/8/2/11