Usporedba kvalitete života i samoprocjena zdravlja osoba starijih od 75 godina u gradu Rijeci i gradu Rovinju

https://doi.org/10.24141/1/5/1/3

1 Mihaela Marinović Glavić
1 Denis Juraga
1,2 Vanja Vasiljev Marchesi
1,3 Lovorka Bilajac
 5 Franka Buršić
1,2,4 Tomislav Rukavina

1 Sveučilište u Rijeci, Medicinski fakultet, Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju, Rijeka, Hrvatska
2 Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, Katedra za javno zdravstvo, Rijeka, Hrvatska
3 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija, Hrvatska
4 Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Rijeka, Hrvatska
5 Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija, sveučilišni diplomski studij fizioterapije, Rijeka, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf

Sažetak
Uvod: Kvaliteta života osoba starije životne dobi, iako povezana s tjelesnim zdravljem i funkcioniranjem, ne mora izravno ovisiti o zdravstvenom stanju pojedinca i zato novija istraživanja procesa starenja naglašavaju pojam subjektivnog zdravlja. Cilj je ovog rada utvrditi kvalitetu života i samoprocjenu zdravlja osoba starijih od 75 godina na području gradova Rijeke i Rovinja. Ispitanici i metode: Za potrebe istraživanja ispitano je 305 starijih osoba (184 žene i 121 muškarac) iz Rijeke (156) i Rovinja (149). Kao instrument je primijenjen anketni upitnik namijenjen istraživanjima koja se provode u okviru europskog projekta UHCE (Urban Health Centre Europe) za aktivno i zdravo starenje u gradu Rijeci. Rezultati: Osobe starije od 75 godina na području Rijeke i Rovinja uglavnom su zadovoljne kvalitetom života te fizičke i emocionalne tegobe karakteristične za stariju dob ne ograničavaju njihovo svakodnevno ponašanje, socijalne aktivnosti i ne utječu na njihovo psihičko zdravlje. Zaključak: Istraživanjem je utvrđeno da je kvaliteta života ispitanika zadovoljavajuća, no nedostaje im socijalne podrške, odnosno ljudi kojima mogu vjerovati i s kojima se osjećaju bliskima. Njihovo subjektivno zdravlje uglavnom je zadovoljavajuće, kako tjelesno tako i emocionalno, pa je ukupna ocjena kvalitete življenja pozitivna i ne razlikuje se znatno između onih koji žive u Rijeci, kao većoj gradskoj sredini, i Rovinju, kao manjoj urbanoj sredini.

Ključne riječi: stariji, Rijeka, Rovinj, kvaliteta života, fizičko i emocionalno funkcioniranje