Naša iskustva u provođenju programa kontrole kvalitete uređaja za kompjutoriziranu tomografiju – multidisciplinarni pristup

https://doi.org/10.24141/1/5/2/13

1    Katrin Nedeljko
1    Martina Paragi
1    Ardita Jahaj
2,3 Slaven Jurković
2   Ana Diklić
2    Doris Šegota
1,4 Klaudija Višković

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb
2 Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Klinički bolnički centar Rijeka
3 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
4 Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb

Puni tekst: .pdf

Sažetak:

Prema članku 33. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18) te člancima 14., 15. i 16. Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18), radiološki odjeli u Hrvatskoj koji provode dijagnostičke i intervencijske postupke u medicini upotrebom ionizirajućeg zračenja, obvezni su provoditi program osiguranja i kontrole kvalitete električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje. Parametri koji moraju biti mjereni definirani su u Prilozima 3. do 12. koji su sastavni dio Pravilnika o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 53/18). U Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu dnevne testove provode radiološki tehnolozi, dok složenije procedure mjesečno i godišnje provode medicinski fizičari. Tijekom provođenja testova kontrole kvalitete, upotrebljava se različita oprema za evaluaciju parametara uređaja. U slučaju odstupanja od preporučenih rezultata, moraju se poduzeti korektivne mjere kako bi se ispravila odstupanja. Sve procedure moraju biti pohranjene, a izvješća upućena kompetentnim osobama i institucijama. Cilj je ovog rada prikazati multidisciplinarni pristup u provođenju programa kontrole kvalitete uređaja za kompjutoriziranu tomografiju u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu od ožujka do rujna 2018. godine. Multidisciplinarni tim sastojao se od radioloških tehnologa i radiologa iz Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” u Zagrebu, studenata radiološke tehnologije Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i medicinskih fizičara iz Kliničkog bolničkog centra u Rijeci. Fizičari savjetuju radiološke tehnologe o tehničkim poboljšanjima kako bi postigli najbolje rezultate u provođenju svakodnevnih procedura kontrole kvalitete. Svi testirani parametri bili su u granicama prihvatljivosti, osim detekcije prstenastih artefakata. Da bi se otklonili prstenasti artefakti, pročelnica Zavoda za radiologiju i ultrazvuk Klinike i glavni radiološki tehnolog stupili su u kontakt s ovlaštenim servisom za održavanje uređaja. Servisni inženjeri proveli su kalibraciju detektora (s odgovarajućim fantomom) za točnost CT brojeva i uklanjanje prstenastih artefakata na snimkama.

Ključne riječi: osiguranje kvalitete, kontrola kvalitete, kompjutorizirana tomografija, multidisciplinarni pristup, radiološki tehnolozi, medicinski fizičari, studenti radiološke tehnologije