Karakteristike jakosti kuka, gležnja i trupa kod osoba s patelofemoralnom boli – razlike među spolovima

1 Denisa Manojlović
1,2 Nejc Šarabon

1 Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Izola, Slovenija 2 S2P, Znanost v prakso, d. o. o., Ljubljana, Slovenija

Sažetak

Uvod: Patelofemoralna bol (PFB) jedna je od najučesta­lijih boli u području koljena. Smanjena jakost okolnih mišićnih skupina može prouzrokovati lokalne biome­haničke promjene, koje posljedično pridonose razvoju PFB-a. Cilj je našeg rada identificirati, usporediti i pro­cijeniti značajke maksimalne izometričke kontrakcije (MVIC) mišića kuka, trupa i gležnja kod žena i muškara­ca s PFB-om. Metode: Izveden je sustavni pregled litera­ture te je za daljnju analizu izabrano devet istraživanja koja su odgovarala unaprijed postavljenim kriterijima. Rezultati: Znatno veći broj istraživanja proučava MVIC mišića kuka u žena s PFB-om nego u muškaraca s istom patologijom. Kod žena su istraživanja složna te izvješta­vaju o smanjenoj jakosti abduktora, aduktora i eksten­zora kuka, dok su u slučaju dvaju istraživanja koja su proučavala MVIC laterofleksora trupa rezultati oprečni. Našim pretraživanjem nisu nađena istraživanja koje proučavaju utjecaj MVIC-a gležnja kod PFB-a. Zaklju­čak: U oba se spola područje kuka pokazalo potkrije­pljeno znanstvenim istraživanjima te su rezultati MVIC-a gledom trenutačno dostupne literature utvrđena je dje­lomična zastupljenost MVIC-a područja trupa kod oso­ba s PFB-om. Također, vidljiv je nedostatak znanstvenih istraživanja MVIC-a područja gležnja i stopala kako kod žena tako i kod muškaraca s PFB-om.

Ključne riječi: patelofemoralna bol, jakost, maksimalna izo­metrička kontrakcija, kuk, gležanj, trup

https://doi.org/10.24141/1/6/2/9