Nastavne metode u edukaciji zdravstvenih djelatnika

1 Ana Debeljak De Martini
1 Renato Ristić
2 Jasminka Potočnjak

1 Srednja škola Pakrac, Pakrac
2 OB „Dr. Tomislav Bardek”, Koprivnica

 

Sažetak

Edukacija zdravstvenih djelatnika kroz formalnu nasta­vu često se odvija ex cathedra, gdje predavač prenosi znanje, a studenti su slušači. Tijekom studija studenti zdravstva moraju ovladati digitalnim vještinama kako bi bili što učinkovitiji u svojem poslu. Stoga je potrebno da nastavni proces bude moderan i kvalitetan.
Cilj istraživanja: Kroz anketiranje ispitati zadovoljstvo metodama poučavanja, poznavanje suvremenih alata u nastavi te stupanj motivacije kod studenata/učenika te zdravstvenih djelatnika sa završenim formalnim ško­lovanjem.
Metode: Provedena je anonimna anketa na uzorku od 531 ispitanika. Za potrebe istraživanja konstruiran je strukturirani upitnik koji je izrađen na principu petostu­panjske Likertove ljestvice. Anketa se sastoji od socio­demografskih podataka (spol, dob, mjesto školovanja, nivo obrazovanja), tvrdnji za procjenu motivacije te tvrdnji za procjenu nastavnih metoda. Kod 23 ispitanika u tijeku je srednjoškolsko obrazovanje (4,33 %), 179 is­pitanika završilo je srednju zdravstvenu školu (33,71 %), 106 je studenata zdravstva (19,96 %), 170 prvostupnici (32,02 %), 18 ih je diplomiralo (3,39 %), a 35 magistriralo (6,59 %).
Rezultati: Istraživanje je pokazalo da su tvrdnje o moti­vaciji za prisustvovanje predavanju ocijenjene prosječ­nom ocjenom od 3,39 (zanimljiva i poticajna predava­nja, odlazim jer moram i sl.).
Tvrdnje koje se odnose na poznavanje suvremenih na­stavnih metoda i njihovu primjenu u nastavi ocijenjene su prosjekom od 1,49 (Schoology, Kahoot i dr.).
Zaključak: Iz provedene ankete može se zaključiti da postoji potreba za modernizacijom i prilagođavanjem predavačkih metoda novim generacijama studenata. Uvođenjem suvremenih nastavnih alata nastava će po­stati modernija i kreativnija, čime će se povećati moti­vacija za učenje i sudjelovanje u nastavnom procesu.

Ključne riječi: obrazovanje, predavačke metode, motivacija

https://doi.org/10.24141/1/6/2/11