Navike i stavovi o prehrani maturanata Medicinske škole

1 Marija Gudeljević
2 Željko Jovanović

1 Klinički bolnički centar Rijeka
2 Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Sažetak

Prehrambene navike imaju važan utjecaj na zdravlje organizma. Pravilnom prehranom, koja obuhvaća uravnoteženu količinu i kvalitetu unesene hrane, konzumiranje svježeg voća i povrća oslobođenog od raznih štetnih utjecaja (zagađenja, pesticida i sl.), ribe, mesa u odgovarajućim količinama, ograničenje količine šećera, soli i masti i dr. može se unaprijediti zdravstveno stanje organizma te smanjiti rizik oboljenja od pojedinih bolesti. Razvijanje svijesti o pravilnoj prehrani kod adolescenata iznimno je važno u prevenciji oboljenja od različitih kroničnih nezaraznih bolesti u kasnijoj dobi. Istraživanje provedeno na uzorku od 74 maturanta Medicinske škole u Rijeci pokazalo je pozitivan stav maturanata povezano sa zdravom prehranom i prihvaćanjem pravilne prehrane kao načina života. ITM ispitanika iznosio je 23 te ukazuje da u prosjeku imaju normalnu tjelesnu težinu. Rezultati ankete pokazali su zadovoljavajuće prehrambene navike maturanata. Nedostaci u prehrani uočeni su u nedostatnom konzumiranju voća i povrća te ribe. Pažnju je potrebno usmjeriti i na promjene prehrambenih navika tijekom boravka u školi, preskakanje obroka i kasne večere te na dodatnu edukaciju srednjoškolaca o štetnosti alkoholnih pića i duhanskih proizvoda. Daljnjom
edukacijom i obrazovnim programima o pravilnoj prehrani i njezinim učincima na zdravlje preventivno se djeluje na zdravlje populacije u cjelini.

Ključne riječi: maturanti, prehrambene navike, pravilna prehrana, prevencija, zdrav

https://doi.org/10.24141/1/8/1/8