Navike, znanje i stavovi o spolnosti adolescenata Brodsko-posavske županije

1,2 Valentina Koporčić
2,3 Željko Jovanović

1 Opća bolnica Pula
2 Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Medicinski fakultet, studij sestrinstva
3 Sveučilište u Rijeci, Fakultet zdravstvenih studija

Sažetak

Cilj rada: Adolescencija je razvojna faza tijekom koje pojedinci počinju učvršćivati osjećaj identiteta, obilježen autonomnim funkcioniranjem koje će dovesti do neovisnog života uz održavanje sigurnih veza s obitelji, vršnjacima i širom zajednicom te spolnog sazrijevanja. Cilj je ovog rada ispitati i usporediti znanje, stavove i navike o spolnosti adolescenata te utvrditi postoje li razlike između učenika medicinske škole i gimnazije.

Metode rada: Analiza je provedena anonimnim anketnim upitnikom od 27 pitanja općeg karaktera te pitanjima navika, ponašanja, znanja i stavova povezanih sa spolnošću. U istraživanje su uključeni učenici Srednje medicinske škole i Gimnazije „Matija Mesić” u Slavonskom Brodu u dobi od 17 do 20 godina. Sudjelovalo je 100 učenika; od toga ukupno 72 djevojke i 28 mladića.

Rezultati: Dobiveni podaci pokazuju da je 59 % anketiranih stupilo u spolni odnos. Tek 17 % ispitanika pokazalo je visoku razinu znanja koje se odnosi na spolnost i prevenciju rizičnih ponašanja. Većina ispitanika (65 %) smatra da bi besplatni kontraceptivi smanjili broj neželjenih trudnoća i spolno prenosivih bolesti, dok gotovo svi (91 %) smatraju da je zdravstveni odgoj potreban u školama.

Zaključak: Većina ispitanika stupila je u spolne odnose, češće oni iz medicinske škole, a najčešći je razlog prvog stupanja u spolni odnos ljubav. Gotovo svi ispitanici upotrebljavaju kontracepciju. Znanje ispitanika o spolnosti, posebno gimnazijalaca, na nezadovoljavajućoj je razini. Ispitanice imaju znatno jasnije stavove protiv abortusa od muških ispitanika. Većina ispitanika želi zdravstveni odgoj u školama.

Ključne riječi: adolescenti, navike, znanja, stavovi, spolnost

https://doi.org/10.24141/1/8/1/9