Raspodjela ostataka pesticida između kore i pulpe naranče

1 Ljubica Hrnjkaš
2 Aleksandar Racz

1 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7, Zagreb, Hrvatska
2 Zdravstveno veleučilište Zagreb, Mlinarska 38, Zagreb, Hrvatska

 

Sažetak
Cilj rada bio je dokazati transfer ostataka pesticida s kore na pulpu ako se dokaže njihova prisutnost na kori naranče. U tu svrhu u radu je analizirano 48 uzoraka naranči iz uvoza i domaćeg porijekla u kojima su analize bile usmjerene na detekciju 88 aktivnih tvari. Rezultati su pokazali da su bile potvrđene četiri aktivne tvari: imazalil, klorpirifos, tiabendazol i bifentrin, pri čemu je transfer aktivnih tvari dokazan na 11 uzoraka te se kretao u rasponu od 20 % do 30 %.

Ključne riječi: naranča, transfer, pesticidi, imazalil, klorpirifos, tiabendazol i bifentrin

https://doi.org/10.24141/1/7/2/8