Stavovi studenata fizioterapije o psihijatrijskim bolesnicima

1 Ema Zeman
1 Olivera Petrak

1 Zdravstveno veleučilište Zagreb

Sažetak
U životu se susrećemo s mnogim stereotipima o različitim skupinama ljudi, ali rijetko je koja skupina toliko obilježena predrasudama kao skupina oboljelih od psihičkih bolesti. Iako s vremenom dolazi do pozitivnih promjena u gledanju na psihijatrijske bolesnike, te se promjene odvijaju vrlo sporo, a istraživanja pokazuju da predrasuda nisu lišeni ni zdravstveni djelatnici. Stoga je cilj ovog rada bio ispitati stavove studenata fizioterapije o psihijatrijskim bolesnicima. Skala stavova sastavljena je za potrebe ovog istraživanja kompilacijom i prilagodbom tvrdnji iz nekoliko instrumenata, a sadržavala je ukupno 39 čestica. Analizom glavnih komponenata dobivena je jednofaktorska struktura za 33 čestice s objašnjenih
27,3 % varijance. Ispitivanje se provelo online na 135 studenata fizioterapije sa sve tri godine studija, od čega je 81,5 % ženskog, a 17,8 % muškog spola. Prosječna dob ispitanika iznosi 28,7 godina. Dobiveni rezultati ukazuju na blago pozitivne stavove prema psihijatrijskim bolesnicima. Najnegativniji stavovi iskazani su kroz aspekt dodatnog opreza, nesigurnosti
i nepovjerenja u komunikaciji s njima. Za ukupni rezultat na skali stavova nije dobivena značajna razlika ni po spolu, ni s obzirom na način studiranja, kao ni za godinu studija. Studentice imaju pozitivnije stavove od muške populacije na sedam čestica, ali se značajno više boje psihijatrijskih bolesnika. Izvanredni studenti imaju značajno više profesionalnog iskustva s psihijatrijskim bolesnicima, dok redovni studenti iskazuju pozitivnije stavove na tri čestice u svezi načina komunikacije s psihijatrijskim bolesnicima i njihovih prava. Unatoč relativno pozitivnoj slici, mjesta za poboljšanje svakako ima, i to u vidu pojačanja edukacije i izrazitijih kontakata sa psihijatrijskim bolesnicima.

Ključne riječi: psihički poremećaji, stavovi, fizioterapija

https://doi.org/10.24141/1/7/1/5