Uspostavljanje sustava za sigurnost pacijenata

1 Maja Karić
2,3 Ana Božanić
4 Andrej Starc

1 Fakultet zdravstvenih studija u Rijeci, Katedra za radiološku tehnologiju, Hrvatska
2 Klinički bolnički centar Rijeka, Zavod za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Hrvatska
3 Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Katedra za medicinsku fiziku i biofiziku, Hrvatska
4 Zdravstvena fakulteta, Katedra za javno zdravstvo, Sveučilište u Ljubljani, Slovenija

Sažetak
Sigurnost pacijenta vrlo je važno javnozdravstveno pitanje koje se definira kao prevencija štetnog utjecaja na pacijenta te povećavanja rizika od učestalih pogrešaka koje se događaju. Temelji se na kulturi sigurnosti koja uključuje zdravstvene radnike, zdravstvene organizacije i organizacije uključene u zdravstvo te pacijente. Sigurnost pacijenata definira se kao svaki izostanak moguće ili nepotrebne štete za pacijenta povezane sa zdravstvenom skrbi, odnosno svaka šteta koja je učinjena pacijentu, a nije uzrokovana osnovnom bolesti. Zdravstveni sustav potrebno je učiniti što je moguće sigurnijim, kako za pacijenta tako i za sve one koji pružaju zdravstvenu skrb. Sigurnost pacijenta bitna je komponenta kvalitete zdravlja, osobito u tranzicijskim zemljama, gdje na svjetskoj razini visoki udio pacijenata svake godine doživi invaliditet, ozljede ili smrt zbog nesigurne medicinske skrbi. Kultura sigurnosti pacijenta  određena je kao vrijednost o tome kako procesi djeluju u organizaciji i interakciji unutar radne jedinice i organizacijskih struktura te sustava koji zajedno provode norme ponašanja koje promiču sigurnost. U današnje vrijeme veliki je izazov ostvarivanje izvrsnosti u okviru zdravstvene djelatnosti, stoga je ključno postizanje, održavanje, mjerenje i unaprjeđenje kvalitete u zdravstvu. Da bi se postigla kultura sigurnosti, potrebno je razumjeti vrijednosti, uvjerenja i norme o tome što je važno u organizaciji te koji su stavovi i ponašanja povezani sa sigurnošću pacijenata očekivani i prikladni.

Ključne riječi: sigurnost pacijenata, neželjeni događaji, kultura sigurnosti

https://doi.org/10.24141/1/7/1/8