Psihoedukacija o antipsihoticima u povećanju suradljivosti i efikasnosti liječenja

Pregledni rad
https://doi.org/10.24141/1/1/1/2

Slađana Štrkalj Ivezić ; Klinika za psihijatriju Vrapče
Lana Mužinić ; Klinika za psihijatriju Klinička bolnica Dubrava
Marijo Vrdoljak ; Dom za psihički bolesne osobe, Zagreb

Puni tekst: hrvatski, pdf (210 KB)

Sažetak
Rad prikazuje različite faktore koji utječu na suradljivost uzimanja antipsihotika s ciljem sveobuhvatnog sagledavanja suradljivosti u uzimanju lijekova osoba oboljelih od shizofrenije i drugih psihotičnih poremećaja. Pregled literature o suradljivosti pokazuje da su najkonzistentniji faktori povezani s nesuradljivošću nedostatak dobroga terapijskog odnosa s pacijentom i nedostatak uvida u postojanje bolesti, stoga bi vodeće strategije u postupanju sa suradljivošću trebale biti psihosocijalne. Premda su se mnogi pristupi, poput psihoedukacije i motivacijskog intervjuiranja, pokazali korisnima za povećanje suradljivosti, uključujući i terapiju suradljivosti, ne može se zaključiti da je bilo koji pristup bolji. balansirani pristup psihološkim metodama koje uključuju elemente psihoedukacije, motivacijskog intervjuiranja, stvaranja odnosa povjerenja, aktivno uključenje u donošenje odluka o lije- čenju, orijentaciju prema osnaživanju i oporavku, točne informacije o bolesti i liječenju povezane s kontekstom osobnog života pacijenta i perspektivom oporavka te borbu protiv stigme i samostigmatizacije put je koji će pomoći da većina nesuradljivih bolesnika postane suradljiva i da suradljivi ostanu suradljivi.

Ključne riječi
psihoedukacijasuradljivostantipsihotici