Stilovi sučeljavanja sa stresom u odnosu na različite dijagnoze psihičkih poremećaja

Stručni rad
https://doi.org/10.24141/1/1/1/6

Zlata Pjević ; Klinika za psihijatriju Vrapče
Slađana Štrkalj Ivezić ; Klinika za psihijatriju Vrapče
Anja Melada ; Klinika za psihijatriju, Klinička bolnica Dubrava

Puni tekst: hrvatski, pdf (280 KB)

Sažetak
Uvod: Stres je jedan od najčešćih pokretača procesa koji dovode do psihičkih poremećaja. Cilj je istraživanja bio utvrditi postoje li razlike u stilu sučeljavanja sa stresom između sudionika s psihičkim poremećajima u odnosu na zdravu populaciju te razlike u stilovima sučeljavanja između sudionika s mentalnim poremećajima s obzirom na demografske karakteristike. Metode: Sudionici: U istraživanju je sudjelovalo 120 sudionika podijeljenih u četiri skupine od 30 sudionika. Sudionici s dijagnozom psihičke bolesti bili su podijeljeni u tri skupine: sudionici s depresivnim poremećajem, anksioznim poremećajem i psihotičnim poremećajem te prema spolu, stupnju obrazovanja, dobi, radnom i bračnom statusu, dužini liječenja i broju hospitalizacija. Četvrtu su skupinu činili zdravi sudionici. Instrumenti: Primijenjena je adaptirana verzija dispozicijskog oblika upitnika COPE (Coping Orientation to Problems Experienced). Rezultati: Između skupina oboljelih od psihičke bolesti i zdravih u stilovima sučeljavanja pokazala se statistički značajna razlika u: pozitivnoj interpretaciji, negiranju, ponašajnom dezangažmanu, alkoholu, fizičkoj izolaciji i potiskivanju emocija te razlike u odnosu na spol, dob, bračni status, zanimanje i zaposlenje. Rasprava: Razlike u sučeljavanju kod oboljelih od psihičkih poremećaja nisu određene njihovom psihopatologijom, što je u skladu s istraživanjima drugih istraživača. Sudionici u istraživanju prošli su ili je bilo u tijeku liječenje u dnevnoj bolnici gdje se primjenjuju psihosocijalne metode liječenja, što je moglo utjecati na njihove stilove sučeljavanja. Zaključak: Rezultati istraživanja potvrđuju da se zdrave osobe koriste funkcionalnijim stilovima sučeljavanja u odnosu na oboljele od psihičkih poremećaja. Nismo pronašli specifične stilove sučeljavanja u odnosu na pojedine dijagnostičke skupine, što govori u prilog podatcima da sučeljavanje ovisi o brojnim faktorima.

Ključne riječi
stressučeljavanje sa stresomstil sučeljavanjapsihobiosocijalni modelpsihosocijalne intervencije