Promocija mentalnog zdravlja i prevencija mentalnih poremećaja kod djece i adolescenata – sistematičan pregled literature

Pregledni rad
https://doi.org/10.24141/1/3/1/7

Sanja Ledinski Fičko ; Katedra za zdravstvenu njegu, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska
Snježana Čukljek ; Katedra za zdravstvenu njegu, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska
Martina Smrekar ; Katedra za zdravstvenu njegu, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska
Ana Marija Hošnjak ; Katedra za zdravstvenu njegu, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (231 KB)

Sažetak
Cilj: Pojavnost mentalnih poremećaja u porastu je kod djece i adolescenata te predstavlja velik izazov za javnozdravstvenu zaštitu. Poremećaji su mentalnog zdravlja brojni te obuhvaćaju pojavu depresije, intelektualnih poteškoća, rizičnog ponašanja i dr., a prema zadnjim podatcima 10 do 20% djece i adolescenata ima neku vrstu mentalnog poremećaja. Cilj je rada pregledom dostupne znanstvene literature proučiti metode promocije mentalnog zdravlja kod djece i adolescenata.

Metode: Sistematičan pregled literature temelji se na pregledu dostupnih znanstvenih radova. Radovi koji su ušli u zadnju fazu obrade objavljeni su kao sistematičan pregled literature i istraživački rad, izvedeni su iz baze podataka MEDLINE te su pisani na engleskom jeziku.

Rezultati: Brojni nacionalni programi provode se u cilju promocije mentalnog zdravlja djece i adolescenata, no bez obzira na implementaciju programa u sustav, i dalje je visoka pojavnost mentalnih poremećaja u toj dobi. Važno je pojačati suradnju primarne zdravstvene zaštite i specijalista te usmjeriti specifične intervencije s obzirom na rizične faktore koji se javljaju.

Zaključak: Promocija mentalnog zdravlja djece i adolescenata osigurava adekvatan rast i razvoj te stvara temelj budućih generacija. Programi prevencije moraju se provoditi sustavno, dosljedno i moraju osiguravati holistički pristup. S obzirom na sve veću pojavnost mentalnih poremećaja u djece i adolescenata, važna je kako njihova edukacija tako i edukacija roditelja. Unaprijed izrađeni planovi prevencije omogućuje direktno djelovanje na rizične čimbenike.

Ključne riječi
mentalno zdravljeprevencijapromocijadjeca i adolescentirizični faktori