Analiza razvoja golf-turizma kroz paradigmu menadžmenta održivog razvoja

Prethodno priopćenje
https://doi.org/10.24141/1/3/2/7

Aleksandar Racz ; Zdravstveno veleučilište Zagreb, Zagreb, Hrvatska

Puni tekst: hrvatski, pdf (2 MB)

Sažetak
Koncepcija održivog razvoja svih segmenata društva pretpostavlja uspostavljanje pozitivnog odnosa između ekonomije i ekologije, uz bioetičko odgovorno ponašanje svih uključenih dionika. Međuzavisnost turizma i okoliša u cilju dostizanja održivog razvoja uključuje povezivanje razvojne politike s menadžmentom prirodnih resursa te povećanje lokalnih kapaciteta u skladu s realnim mogućnostima okoliša. Glavni cilj ovog rada bio je, s pozicija teorijskog koncepta planiranja održivog razvoja turizma, kritički analizirati plan razvoja turističke destinacije Biograd na Moru, a posebice održivost planiranog razvoj golf-turizma na lokaciji Baštijunski brig, odnosno kritički analizirati planove izgradnje golf igrališta s pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima s aspekta ekološke, sociokulturalne, ekonomske i tehnološke održivosti kao sastavnih segmenata održivosti razvoja. Pomoćni cilj rada bila je provedba analize usklađenosti povećanje lokalnih turističkih kapaciteta kroz gradnju golf-resorta s realnim mogućnostima okoliša. U radu su korišteni sekundarni izvori informacija koji su bili podvrgnuti postupcima indukcije i dedukcije te analize i sinteze te metodama komparacije, deskripcije i klasifikacije. U praktičnom dijelu proveden je terenski izvid lokacija zahvata i mogućih kritičnih točaka prvenstveno područja dodirnih granica budućeg golf-resorta s granicama PP-a Vransko jezero, područje odlagališta otpada „Baštijunski brig” i područja ekološke mreže HR1000024 Ravni kotari i HR2000914 Ornitološki rezervat Vransko jezero i Jasen u svrhu stjecanja neposrednog uvida u stanje na terenu i procjenu mogućeg utjecaja zahvata na okoliš. Rezultati analize, prema mišljenju autora, ukazuju da predviđena izgradnja golf-igrališta „Baštijunski brig” s pratećim ugostiteljsko-turističkim sadržajima nije u potpunosti usklađena s konceptom održivog razvoja turizma, posebice s aspekta ekološke, ekonomske i tehnološke održivosti te može voditi u prenamjenu turističke destinacije. Također, analiza upućuje na zaključak da planirana prenamjena prostora i povećanje lokalnih kapaciteta kroz gradnju golf-resorta „Baštijunski brig”, uz gradnju klastera golf-igrališta na razini županije, nije u potpunosti usklađena s realnim mogućnostima okoliša. U tom smislu razvoj cikloturizma, pustolovnog turizma, ekoturizma, a posebice „promatranja ptica” (engl. bird watching), uz snažnu oslonjenost na regionalne specifičnosti i prirodne vrednote, pruža snažnu alternativu sadašnjem razvojnom putu koji dugoročno možda nije održiv za okoliš i upitno je pridonosi li održivom razvoju turizma.

Ključne riječi
menadžment održivog razvojagolf-turizamzagađenje okolišapark prirodeNATURA 2000