Emocionalno stanje pacijenata prije i nakon operacije kuka

1 Anita Šantor
1 Olivera Petrak

1 Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Sažetak
Ugradnja totalne endoproteze kuka (TEP) jedna je od najčešćih operacija u ortopedskoj kirurgiji. Riječ je o složenom operacijskom zahvatu koji zahtijeva dugotrajan oporavak. Neugodne  emocije mogu usporiti oporavak i otežati prilagodbu pacijenata te je važno znati u kojoj su mjeri neugodna emocionalna stanja poput depresije, anksioznosti i stresa prisutna kod  pacijenata. Stoga je cilj ovoga istraživanja bio utvrditi učestalost pojave anksioznosti, depresije i stresa kod pacijenata prije i nakon ugradnje totalne endoproteze kuka. Zanimalo nas je i  kakav je odnos promatranih emocionalnih stanja s nekim sociodemografskim obilježjima. Primijenjen je upitnik koji uključuje osnovne sociodemografske podatke ispitanika te Skala  epresije, anksioznosti i stresa (DASS-S). Uzorak od 50 ispitanika obaju spolova bio je prigodnog tipa, prosječne dobi 69 godina. Istraživanje je provedeno dvokratno za vrijeme boravka  acijenata u bolnici, dan prije operacije i drugi dan nakon operacije kuka. Prije operacije emocionalno stanje pacijenata bilo je vrlo neugodno, osobito stres. Nakon operacije došlo je do  izrazitog, statistički značajnog smanjenja svih triju neugodnih emocija, što ukazuje na poboljšanje emocionalnog stanja pacijenata nakon operacije u odnosu na stanje prije. Osobe koje  imaju samo osnovnoškolsko obrazovanje značajno su starije od ostalih te imaju značajno izrazitiju depresivnost nakon operacije. Korelacije su pokazale da s povećanjem dobi pacijenata,  raste i anksioznost, i to u obje točke mjerenja, te je i razina depresivnog raspoloženja izrazitija. Po spolu, bračnom statusu, kao ni po tome imaju li ispitanici djece nije  dobivena statistički značajna razlika.

Ključne riječi: kuk, depresija, anksioznost, stres, TEP

https://doi.org/10.24141/1/9/2/6