Kvaliteta pokreta vrpoljenja i motorički ishod u drugoj godini života kod prijevremeno rođene djece s perinatalnom ozljedom mozga

1 Jasminka Gagula
2 Ana Katušić
1 Dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladeži Mali dom – Zagreb
2 Laboratorij za istraživanje ranih motoričkih ponašanja, Odsjek za motoričke poremećaje i kronične bolesti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sažetak
Procjena spontanih pokreta valjan je i pouzdan prediktor kod djece s perinatalnom ozljedom mozga za optimalan ili neoptimalan neuromotorički ishod. Kvaliteta spontanih pokreta  vrpoljenja ima najveću prediktivnu vrijednost u prepoznavanju neuromotoričkoga razvojnog ishoda.

Cilj istraživanja bio je ispitati motorički ishod prijevremeno rođene djece s perinatalnom ozljedom mozga u drugoj godini života u odnosu na kvalitetu spontanih pokreta vrpoljenja.
U istraživanje je bilo uključeno 27 prijevremeno rođene djece (medijan gestacijske dobi 29 tj.) s evidentiranom ozljedom mozga u terminski očekivanoj dobi. Procjena kvalitete spontanih  pokreta vrpoljenja provedena je prema klasifikaciji Hadders-Algre (medijan korigirane dobi 13 tj.). Neuromotorička procjena provedena je primjenom testa grubih motoričkih funkcija  GMFM-66 i klasifikacijskog sustava gruboga motoričkog funkcioniranja GMFCS (medijan korigirane dobi 16 mj.). Abnormalni spontani pokreti vrpoljenja zabilježeni su u 22 djece (81 %).  Medijan ukupnog rezultata GMFM-66 u djece s normalnim suboptimalnim spontanim pokretima iznosio je 58,8 % (IQR = 57,7 – 66,4), u djece s blago abnormalnim spontanim pokretima  53,4 % (IQR = 47,5 – 52,7), dok je u djece s definitivno abnormalnim spontanim pokretima iznosio 33,1 % (IQR = 27,3 – 45,5). Djeca s normalnim suboptimalnim spontanim pokretima su  pokazala motoričku izvedbu koja odgovara najvišim razinama gruboga motoričkog funkcioniranja (razine GMFCS-a I i II), dok je motorička izvedba djece s blago i definitivno abnormalnim  spontanim pokretima odgovarala svim razinama sustava GMFCS (I – V).

Ključne riječi: nedonošče, perinatalna ozljeda mozga, procjena spontanih pokreta, motoričke funkcije

https://doi.org/10.24141/1/9/2/3