Usporedba dijagnostičke vrijednosti kompjuterizirane tomografije i magnetske rezonancije Schmorlove hernije kod mladih osoba

1, 2 Darko Tomić
1 Ivana Stojak
2 Vesna Majher Tomić
1 Tea Marić
1 Marija Topalović
1 Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Mostaru, Bosna i Hercegovina
2 Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić”, Nova Bila, Bosna i Hercegovina

Sažetak
Uvod: Schmorlove hernije su često dijagnosticirane degenerativne promjene kralježaka koje se javljaju kod mladih osoba. U dijagnostici Schmorlove hernije najčešće se primjenjuju  metode kompjuterizirana tomografija (CT) i magnetska rezonancija (MR). Oba modaliteta pružaju detaljne informacije o strukturi i stanju kralježaka, ali se razlikuju po principu rada i  karakteristikama slike koje generiraju uz svoje prednosti i ograničenja.

Materijal i metode: Istraživanje Schmorlovih hernija kod mladih osoba, s fokusom na usporedbu dijagnostičke vrijednosti kompjuterizirane tomografije i magnetske rezonancije,  provedeno je u Zavodu za radiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar.

Rezultati: Rezultati istraživanja pokazali su da je najmlađi ispitanik imao 14 godina, a najstariji 89 godina. Ispitanika mlađih od 45 godina bilo je 27 % u ukupnom broju ispitanika. U našem  istraživanju bilo je više ispitanika muškog spola, njih 57 %. Znatno je više ispitanika imalo nalaz MR-a, njih 64 %, dok je ispitanika s nalazom MSCT-a bilo 36 %. Kod pretrage MSCT  najčešće je nalaz Schmorlove hernije bio u torakalnoj regiji, 42 %. Za razliku od MSCT-a, kod MR-a su se pojavile diskretne promjene na pokrovnim plohama (10 %).

Zaključak: Odabir između CT-a i MR-a ovisit će o kliničkim okolnostima, dostupnosti i ciljevima dijagnostičkog postupka. Važno je individualno prilagoditi dijagnostički pristup svakom  pacijentu kako bi se postigla optimalna dijagnostička točnost i donijele informirane odluke o liječenju.

Ključne riječi: kompjuterizirana tomografija, magnetska rezonancija, Schmorlova hernija

https://doi.org/10.24141/1/9/2/2