Zdravstvena pismenost studenata Sveučilišta u Splitu: presječna studija

1 Zvonimir Supičić
1 Zvonimir Puljić
2 Mirjana Milić
1 Diana Aranza

1 Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu
2 Kineziološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Uvod:Unaprjeđenje i širenje zdravstvene pismenosti jedan je od vodećih zdravstvenih izazova 21. stoljeća kao sredstvo i ishod poticanja aktivne inkluzije čovjeka u brigu o vlastitom zdravlju i zdravlju zajednice.

Cilj istraživanja bio je utvrditi razinu zdravstvene pismenosti studenata Sveučilišta u Splitu s obzirom na tip studija te dob i spol ispitanika.

Metode: U ovom istraživanju sudjelovalo je 270 studenata s osam sastavnica Sveučilišta u Splitu. Novokonstruirani upitnik, kao mjerni instrument primijenjen u ovom istraživanju, testiran je mjerenjem pouzdanosti, gdje je vrijednosti Cronbachova alfa-koeficijenta upućuju na zaključak da je mjerni instrument valjan i pouzdan. Izračunavanje deskriptivnih statističkih pokazatelja uključilo je izračunavanje učestalosti i postotnih vrijednosti svih mjernih varijabli te varijabli potrebnih za opis ispitanika. Za utvrđivanje razlika po spolu i vrsti
studija primijenjen je t-test za nezavisne uzorke, a za utvrđivanje razlika prema dobi i studijskom programu kod studentica i studenata primijenjena je univarijantna analiza razlika ANOVA. Post hoc analiza razlika ukupnog rezultata između skupina ispitanika s obzirom na dob studenata izražena s pomoću LSD Fisherova testa nije utvrdila značajnu razliku.

Rezultati: Ukupan je postotak točno riješenih odgovora 68,36 %. Utvrđena je značajna razlika između studenata zdravstvenih i nezdravstvenih studija, gdje su studenti zdravstvenih studija pokazali višu razinu zdravstvene pismenosti, dok značajna razlika s obzirom na dob i spol ispitanika nije pronađena.

Zaključak: Studenti Sveučilišta u Splitu pokazuju zadovoljavajuću razinu zdravstvene pismenosti. Međutim, na pronađeni rezultat znatno utječe znanje studenata zdravstvenih studija (Medicinski fakultet, Zdravstveni studiji). Zbog važnosti razvoja zdravstvene pismenosti kao oblika unaprjeđenja zdravlja potrebna je bolja zdravstvena edukacija mladeži.

Ključne riječi: zdravstvena pismenost, javno zdravlje, edukacije o zdravlju, studenti, razlike

https://doi.org/10.24141/1/7/1/3